Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

03.08.2021

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ

Pornind de la premisa că în orice moment al vieţii fiecare copil, tânăr sau adult poate întâmpina o dificultate de natură obiectivă sau subiectivă pe parcursul formării sale, autoarea Adriana Menisa Manea în lucrarea „Educatia incluzivă : Teorie si aplicaţii” (Bucureşti : Eikon, 2020), cu care a fost completată recent colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, ale naturii, reale. Arte, pledează pentru o educaţie, o şcoală şi o societate de tip incuziv, apreciind că diversitatea este o normalitate, iar pedagogia angajamentului o necesitate.

Volumul înglobează teorii şi practici în domeniul educaţiei incluzive, oferind perspectiva unui sistem educaţional integrator, de calitate, sub emblema pedagogiei diversităţii, considerată a fi o dimensiume fundamentală a educaţiei mileniului III.


28.07.2021

REPREZENTĂRI GEOMETRICE ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE

Ghidul metodic pentru formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice „Formarea reprezentărilor geometrice în educaţia timpurie” (Bălţi, 2021), semnat de Ludmila Cotos, dr., lector univ. USARB, este destinat tuturor celor interesaţi de dezvoltarea domeniului cognitiv la copii de vârstă preşcolară.

Aspectele teoretico-metodice, descrise în prima parte, vor contribui la facilitarea predării-învăţării-evaluării activităţilor cu conţinut de geometrie pentru a asigura progresul în dezvoltarea copiilor. Recomandările oferite sunt în spiritul ideilor şi practicilor unei educaţii timpurii centrate pe copil şi optează pentru o abordare holistică şi individuală a copiilor.

Partea a doua oferă o colecţie de probleme şi jocuri aferente conţinuturilor geometrice, astfel încât învăţarea elementelor de geometrie în grădiniţă să devină interesantă, accesibilă. Activităţile practice poropuse vor ajuta copiii să gândească, să acţioneze, să înveţe, să aplice cunoştinţele şi să caute soluţii originale pentru rezolvarea problemelor.

Lucrarea poate fi consultată în sala de lectură  Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte sau împrumutată la domiciliu în sala de împrumut Documente didactice şi metodice.21.07.2021

EDUCAŢIA TEATRALĂ

Încă din antichitate teatrul prezintă un model educaţional universal şi constituie o modalitate de exprimare artistică şi un prilej de punere în valoare a copilului/elevului. Arta teatrală este maximal apropiată de viaţa copilului, procesul de comunicare, deorece la baza oricărui joc se află instinctul imitaţiei.Copilul se dezvoltă în procesul de îmitare a unor modele de comportament din anturajul nemijlocit, din viaţa reală.

În lucrarea „Educaţia teatrală” (Bălţi : Indigou Color, 2021), semnat de Angela Bejan, dr., lector universitar USARB, sunt date componentele metodologice specifice formării culturii teatrale la copii de vârstă preşcolară şi elevilor claselor primare prin decrierea metodelor general-pedadogice dar şi celor specifice educaţiei teatrale.

Suportul de curs universitar este propus pentru studenţii ciclului I, licenţă la specialităţile Pedagogie în învăţământul primar şi Pedagogie preşcolară şi Pedagogie în învăţământul primar şi Limbi străine, precum şi învăţătorilor claselor primare, educatorilor şi părinţilor.

13.07.2021

EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ

Educaţia interculturală a studenţilor-pedagogi promovează cunoaşterea şi respectarea stilului de viaţă, a culturii, a tradiţiilor comunităţilor etnice dintr-un spaţiu, constituind o opţiune ideologică în societăţile democratice, viitorii cetăţeni urmând să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextul schimbărilor intervenite în sistemele de valori. 

Lucrari la educatia interculturala, aparute recent in colectia salii de lectura nr. 3 a BS USARB
În colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte recent au apărut două lucrări la acest subiect: „Educaţie interculturală : Curriculum universitar pentru viitorii pedagogi” (Chişinău, 2020),  şi „Educaţie interculturală : Ghid metodologic şi suport de curs pentru viitorii pedagogi” (Chişinău, 2020), elaborate de cadrele didactice USARB, în cadrul proiectului „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice”.

Lucrările sunt destinate studenţilor, participanţilor la cursuri de formare profesională continuă, cadrelor didactice universitare şi celor din învăţământul general, pentru a sprijini studiul individual la unităţile de curs ce tratează problematica educaţiei interculturale.
08.07.2021

Resursă de cercetare şi instruire


Centrul de Informare al Uniunii Europene al Bibliotecii Ştiinţifice USARB vă invită să luaţi act de nr. 2 al Buletinului Informativ pentru perioada aprilie-iunie 2021, care cuprinde noutăţile Oficiului pentru Publicaţii ale Uniunii Europene şi a repozitoriului CORDIS în perioada vizată.

07.07.2021

LECTURILE VACANŢEI PENTRU TOŢI COPIII

 „Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filosofia vieţii.”

Mihai Eminescu

Lectura are un rol important în dezvoltarea şi formarea personalităţii. Ea este magia atrăgătoare în timpul liber. Aceasta nu cere prea mult de la cititor, decât atenţie şi dăruire. În acest mod, lectura are rolul de a forma şi educa tânăra generaţie. Ea este un mijloc de obţinere a informaţiei, păstrarea capacităţii de a gândi, judeca, de a căuta soluţii în rezolvarea unei probleme. La fel, este şi o motivaţie umană, o necesitate zilnică de a cunoaşte, de a te informa. Vara este un anotimp perfect pentru a te „topi” printre filele unei cărți.

În acest context, Sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică a BŞ USARB, Vă propune pentru lectura de vacanţă, următoarele cărţi din colecţia „Biblioteca pentru toţi copiii”:

05.07.2021

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ

Cadrul normativ internaţional şi naţional al drepturilor copilului stipulează că educaţia copiilor cu CES se realizează pentru a-i ajuta să ducă o viaţă în deplină egalitate şi demnitate alături de ceilalţi, să promoveze autonomia, să faciliteze participarea activă la viaţa socială. Acest lucru poate fi realizat prin servicii educaţionale de suport şi asistenţă educaţională individualizată la clasă. Cadrelor didactice le revine cea mai mare parte a activităţilor de eliminare a barierelor de învăţare şi participare a elevilor cu CES. Pentru a favoriza dezvoltarea optimă a competenţelor fiecărui elev prin adaptările curriculare potrivit particularităţilor individuale, cadrele didactice au nevoie de suport metodologic.

„Educaţie incluzivă : Ghid metodic pentru formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice”
Lucrarea „Educaţie incluzivă : Ghid metodic pentru formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice” (Bălţi, 2021), semnată de cadrele didactice USARB: Veronica Rusov, asistent univ. şi Tatiana Şova, dr., conf. univ., este realizată prin sistematizarea literaturii care abordează individualizarea instruirii în clasa incluzivă şi este destinat formatorilor (membri SAP, membri CMI, CDS, cadre didactice universitare) şi tuturor care sunt interesaţi de organizarea activităţilor de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive.

Ghidul poate fi consultat în sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte sau împrumutat la domiciliu din sala de împrumut nr. 2 Documente didactice / metodice.