Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

21.01.2021

LECTURĂM PIESE DE TEATRU

Piesa de teatru reprezintă o formă de literatură scrisă de un dramaturg, care poate fi interpretată într-un teatru, dar poate fi şi lecturată.

Unul dintre autorii clasici ai dramaturgiei de avangardă din secolul XX, promotor al teatrului absurdului, este Eugen Ionesco.

În acest context, sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice şi beletristică a Bibliotecii Ştiinţifice USARB Vă propune pentru lectură volumul „Ionesco : Elegii pentru noul rinocer” (Iaşi :  Polirom, 2020), semnat de Liliana Corobca.  Fiind structurată în trei acte, întocmai ca o piesă de teatru, lucrarea Vă va familiariza cu biografia lui Eugen Ionesco la maturitate şi în exil şi cu opera de valoare a dramaturgului.

18.01.2021

INTERVENŢII PSIHOLOGICE ÎN SCOALĂ

Şcoala oferă spaţiul, cadrul şi reperele de dezvoltare pentru o categorie largă de vârstă. Nu întotdeauna însă viaţa unui copil sau adolescent este generoasă cu acesta, nu întotdeauna dimensiunile semnificative ale lumii sale se poziţionează într-un echilibru necesar pentru o evoluţie pozitivă, ascendentă şi securizantă. Lipsa de suport şi de reacţie în astfel de situaţii creşte riscul pentru comportamente de risc, eşec şi abandon şcolar, patologie mentală.

Manualul „Intervenţii psihologice în şcoală” (Bucureşti, 2019), prezent în colecţia sălii de lectură Ştiinţe psihopedagogice, ale naturii, reale. Arte, este un ghid, care satisface nevoile şi exigenţele unui consilier şcolar dornic să afle abordările contemporane în munca cu elevul, părintele şi profesorul. Tematica manualului acoperă o arie largă de probleme şi activităţi tipice consilierii şcolare: de la evaluarea elevului la consilierea de grup, de la intervenţia în doliu la prevenţia suicidului, de la consilierea în cazurile de viol, abuz şi adicţie la dezvoltarea personală a elevului.

Intervenţii psihologice în şcoală : Manualul consilierului şcolar / coordonator Violeta Enea ; prefaţă de Adriana Băban. – Iaşi : Polirom, 2019. – 697 p.. – (Collegium. Psihologie). – ISBN 978-973-46-6358-3.


24.12.2020

CERCETAREA PEDAGOGICĂ

Profilul profesorului competent modern conţine competenţele de cercetare şi inovare a realităţii educaţionale. Lucrarea „Cercetarea pedagogică : Suport de curs” (Bălţi, 2020), semnată de cadrele didactice USARB: Veronica Rusov, asistent universitar, şi Ludmila Cotos, dr., lector universitar, îşi propune iniţierea studenţilor în fundamentele teoretice, metodologice şi aplicative, diferitele tipuri de demersuri investigative caracteristice proceselor educaţionale, postulând faptul că cercetarea pedagogică reprezintă o strategie de acţiune firească, proprie oricărui cadru didactic şi necesară pentru evoluţia sa profesională în cariera didactică.

Concepută ca o sursă de informare ştiinţifico-didactică, lucrarea serveşte atât pregătirea studenţilor din domeniul ştiinţelor educaţiei, care doresc să devină cadre didactice, cât şi pentru activităţile de formare profesională continuă a cadrelor didactice. 

23.12.2020

DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ A ELEVILOR CLASELOR PRIMARE

Şova, Tatiana. Dezvoltarea emoţională a elevilor claselor primare
Delimitările conceptuale ale emoţionalităţii umane, lecţiile de dezvoltare personală ca modalitate eficientă pentru dezvoltarea emoţională, parteneriatul educaţional în dezvoltarea emoţională a copiilor – sunt subiectele abordate în lucrarea, apărută recent în colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, ale naturii, reale. Arte, semnată de Tatiana Şova, dr. în ştiinţe pedagogice, conf. univ, USARB şi Angela Parea, învăţătoare, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Bălţi.

Şova, Tatiana. Dezvoltarea emoţională a elevilor claselor primare : Ghid metodologic pentru cadre didactice şi părinţi / Tatiana Şova, Angela Parea. – Bălţi : [S. n.], 2020. – 110 p. : fig., tab. –  ISBN 978-9975-3478-4-6.

21.12.2020

PROBLEME FILOZOFICE ALE FIZICII ŞI ASTRONOMIEI

Probleme filozofice ale fizicii şi astronomiei
Colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a fost completată cu un titlu nou „Probleme filozofice ale fizicii şi astronomiei” (Bălţi, Indigou Color, 2020), semnat de Petru Baciu, Valeriu Capcelea, dr. hab. în filozofie, conf. univ., USARB şi Mihail Popa, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ., USARB.

Este o lucrare destinată atât filozofilor, cât şi fizicienilor, care se interesează de bazele conceptuale, metodologice şi axiologice ale fizicii şi astronomiei. Structura lucrării şi tematica abordată oferă posibilitatea de a concepe atât reflecţiile filozofice asupra mecanicii, filozofiei fizicii moleculare, termodinamice, a electricităţii şi magnetismului, ideile filozofice cu privire la optică şi teoria relativităţii, filozofia fizicii nucleare şi unitatea lumii, cât şi aspectele ontologice şi metodologice ale fizicii care s-au decantat timp de secole şi milenii în istoria omenirii.


18.12.2020

DIDACTICA EDUCAŢIEI PLASTICE

Didactica educaţiei plastice : Suport de curs
O ghidare semnificativă a activităţii de cunoaştere spre autoinstruire în învăţământul superior este definită de lucrările metodice ale disciplinei, titularii de curs fiind cei care percep deplin nevoile de relaţionare a studentului cu obiectul studiului.
 
Lucrarea „Didactica educaţiei plastice : Suport de curs” (Bălţi, 2020), elaborată de Aliona Briţchi, conf. univ., dr. la catedra Ştiinţe ale educaţiei, USARB, propune o îmbinare de conţinuturi, metodologia predării şi analiza documentelor curriculare specifice disciplinei în domeniul Arta plastică.

Suportul de curs are menirea de a-i ajuta pe studenţii – viitori învăţători care, pe lângă alte discipline de studiu din ciclul primar, vor preda şi Educaţie plastică, familiarizându-i pe elevi cu elementele limbajului plastic, compoziţia plastică, mijloacele de expresie, tehnici de artă etc.